کنترپوان

آموزش کنترپوان

Counterpoint

کنترپوان یکی از روشهای تنظیم موسیقی است که بر خلاف ساختار عمودی و آکورد محور روش هارمونی ، به صورت افقی و با ترکیب و ارتباط ملودی های همزمان شکل می گیرد.

در این شیوه از تنظیم موسیقی ، خطوط ملودی از نظر زمانبندی متفاوت و مکمل یکدیگر و از نظر ساختار هارمونی مستقل اما مرتبط و هماهنگ هستند.

قطعا اجرای همزمان چند ملودی با نتهای متفاوت موجب شکل گیری هارمونی یا آکورد خواهد شد با این تفاوت که کنترپوان یا تنظیم نت در مقابل نت ، شکست و تغییر هارمونی را در هر لحظه و بدون توجه به ساختار ریتم ممکن می کند که یکی از مهم ترین نکات و نیازهای آهنگسازی موسیقی متن فیلم یا نمایش است.

نگارش صحیح قطعه به روش کنترپوان نیازمند قدرت خلاقیت بیشتر و تسلط کامل بر دانش هارمونی و شناخت و تشخیص تاثیر فواصل متناسب ، متناظر و متضاد موسیقی است.

تنظیم کنندگان با استفاده از دانش سازشناسی خود شخصیت ، نقش و الویت خطوط همزمان ملودی را برای شنونده مشخص و پردازش می کنند.

خلق و نگارش یا آهنگسازی و تنظیم یک قطعه موسیقی بدون استفاده از روش کنترپوان اگرچه غیر ممکن نیست اما در بسیاری از موارد باعث عدم هماهنگی میان فرم و محتوا و شکل گیری موسیقی دفرمه خواهد شد.