پلاریته

آموزش پلاریته و اختلاف فاز

Polarity

پلاریته یا اختلاف فاز از پیچیده ترین علوم دانش مهندسی صدا با محوریت تاثیر قطبیت فاز یا الگوی حرکتی سیگنال ها بر یکدیگر است.

ساختار هر صوت یا سیگنال از حرکات پریودیک و تکراری در دو جهت مثبت و منفی تشکیل می شود که تعداد سیکل ها در هر ثانیه ، فرکانس صوت را مشخص خواهد کرد.

هر کدام از حرکات کامل مثبت یا منفی ، 180 درجه حرکت فاز محسوب شده و در یک سیکل کامل ، حرکت 360 درجه فاز تکمیل می شود.

نقطه شروع یا قطبیت سیکل می تواند از ابتدای نیمه مثبت ، منفی یا درجات میان آنها باشد که تعیین کننده فاز خواهد بود.

دو سیگنال با پلاریته یا درجات حرکتی متفاوت دارای اختلاف فاز بوده و بسته به شرایط مختلف از جمله درجه اختلاف فاز ، الگوی طراحی صوت ، آنالیز پردازش سیگنال و تداخل فرکانس تاثیرات سازنده یا مخربی بر هم خواهند داشت.

مهندسی میکس یا میکس و مسترینگ یک قطعه موسیقی بدون دانش پلاریته و مهارت کنترل فاز و آنتی فاز ، اگرچه غیر ممکن نیست اما موجب درهم پیچیدگی اصوات ، تغییر سونوریته و صدادهی در سیستمهای پخش مختلف یا ایجاد فضای دو بعدی میکس و در نتیجه افت چشمگیر سطح کیفی اثر خواهد شد.